Regulamin sprzedaży kursu „Akademia Projektowania Fajnych Ogrodów”

 1. §1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia przez Sprzedawcę umowy z Kupującym, jej warunki oraz prawa i obowiązki stron umowy w zakresie świadczenia usługi dostępu do programu edukacyjnego online „Akademia Projektowania Fajnych Ogrodów”.
 2. Każdy Kupujący jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone Regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

§2. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Sprzedawca – Anna Sikora-Stachurska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fajne Ogrody Anna Sikora-Stachurska z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Kwitnącej Gruszy 22/2, 05-500, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą się numerem NIP 1230903485.
 2. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów Produktów i Usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
 4. Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresami: https://efajneogrody.pl/ , https://efajneogrody.pl/akademia-projektowania-fajnych-ogrodow/ oraz https://fajneogrody.pl/
 5. Sklep – funkcjonalność Strony internetowej, dzięki której Kupujący może dokonać zakupu wybranych usług i produktów cyfrowych.
 6. Akademia Projektowania Fajnych Ogrodów, zwana dalej Akademią  – świadczona przez Sprzedawcę usługa będąca przedmiotem Umowy między Kupującym a Sprzedawcą w formie 12-miesięcznego programu edukacyjnego online. Opis zawartości i funkcjonalności Akademii znajduje się na Stronie internetowej oraz niniejszym Regulaminie.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza zamówienia  na Stornie internetowej lub drogą emailową i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.
 8. Panel kursanta – funkcjonalność Sklepu, dzięki któremu Kupujący lub wyznaczony przez niego użytkownik ma dostęp do Akademii oraz innych usług i produktów cyfrowych, które zakupił w Sklepie. Konto jest zakładane przez Sprzedawcę w chwili realizacji Zamówienia, o czym ten informuje Kupującego.
 9. Kursant – użytkownik wskazany przez Kupującego lub on sam, korzystający z Akademii.
 10. Mentorka – Anna Sikora-Stachurska, która odpowiada za merytoryczną zawartość Akademii, jej autorski charakter, a także organizująca Akademię, a także świadcząca indywidualne konsultacje emaliowe dla Kursantów korzystających z Pakietu Projektant.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający złożenie zamówienia oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu płatności.
 12. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, na odległość za pośrednictwem Strony internetowej lub umowa zawarta w drodze negocjacji prowadzonych przez Sprzedawcę i Kupującego drogą emailową.
 13. Regulamin – niniejszy Regulamin, którego akceptacja skutkuje zawarciem umowy między Sprzedawcą:

a Kupującym, w chwili zakupu Akademii

a Kursantem, w chwili pierwszego logowania się do Panelu kursanta

§3. Kontakt ze Sprzedawcą

Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy w szczególności:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@efajneogrody.pl oraz pytania@efajneogrody.pl
 • formularz kontaktowy na stronie: https://efajneogrody.pl/kontakt/.
 • pisemnie na adres: ul. Kwitnącej Gruszy 22/2, 05-500 Piaseczno.

§4. Zagadnienia techniczne

 1. Do korzystania ze Strony internetowej, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy, składania zamówień oraz korzystania z Akademii niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • profil na Facebooku, umożliwiający dołączenie do dedykowanej Akademii grupy,
  • może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. Excel, Zoom lub innych aplikacji do webinarów), o czym Sprzedawca poinformuje Kupującego przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie Akademii.
 2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Kupującemu i Kursantowi bezpieczny dostęp do Strony internetowej, w tym do Akademii, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Kupującego i Kursanta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Kupujący i Kursanci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Kupującego i Kursanta.

§5. Opis i warunki uczestnictwa w Akademii

 1. Usługa dostępu do Akademii jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przedmiotem umowy jest Akademia, której opis i zakres znajduje się w niniejszym Regulaminie oraz na Stronie internetowej, do których Kupujący i Kursant mają dostęp przed zawarciem umowy.
 2. Akademia to cykliczny program, który trwa 12 miesięcy od maja do maja. Terminy rozpoczęcia poszczególnych cykli Sprzedawca podaje na Stronie internetowej.
 3. Akademia jest programem edukacyjnym adresowanym do AMATORÓW i jest przygotowany z myślą o Kursantach, którzy potrzebują wiedzy i wsparcia z zakresu podstaw architektury krajobrazu w obszarze projektowania przydomowego ogrodu i uwzględniającego poziom zaawansowania Kursanta.
 4. Akademia ma na celu przygotowanie Kursanta do samodzielnej aranżacji ogrodu na własny użytek i w żaden sposób nie przygotowuje do świadczenia profesjonalnych usług z zakresu architektury krajobrazu.
 5. Akademia jest grupowym programem edukacyjnym umożliwiającym dwie wersje uczestnictwa:
  • Pakiet Wolny Słuchacz – oferowane jako dostęp opłacony jednorazowo za 12 miesięcy z możliwością przedłużenia w ramach abonamentu na okres kolejnych 12 miesięcy,
  • Pakiet Projektant – oferowane jako dostęp opłacony jednorazowo za 12 miesięcy.
 6. Akademia składa się z następujących elementów:
  • dostępu, poprzez Panel kursanta, do treści cyfrowych Akademii, trwającego tak długo jak dostęp do Akademii,  
  • dostępu do grupy edukacyjnej na Facebooku, dedykowanej Kursantom i trwającego tak długo, jak dostęp do Akademii,
  • dostępu do kursu online „Fajne posadzone”,
  • dostępu do kursu online „Wizualizacja ogrodu w Procreate dla początkujących”
  • dodatkowo, w Pakiecie Projektant, dostępu do indywidualnych konsultacji z Mentorką (tzw. indywidualna ścieżka mentoringowa Projektanta) przez 10 miesięcy od Zakupu Akademii,
  • dodatkowo, w Pakiecie Projektant, z bonusu w postaci Fizycznego pakietu startowego o wartości 100 zł, w skład którego wchodzi m.in. Katalog Roślin Związku Szkółkarzy Polskich, który Sprzedawca wyśle Kupującemu po dokonaniu zakupu Akademii; wysyłka jest możliwa wyłącznie na adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Akademia to autorski program edukacyjny realizowany zgodnie z harmonogramem udostępnionym na Stronie internetowej przed zakupem oraz jest dostępny pod niniejszym Regulaminem.  
 8. Harmonogram może ulec nieznacznym modyfikacjom z ważnych powodów, o czym poinformuje Kursanta z odpowiednim wyprzedzeniem, wysyłając wiadomość na adres email podany przez Kupującego w Formularzu zamówienia. Kupujący w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości może rozwiązać Umowę, przesyłając stosowne oświadczenie na wskazany w §3 adres email Sprzedawcy.
 9. Zawartość Panelu kursanta składa się z 3 stref:
  • Ebook Akademii – zawartość tej części jest aktywowana stopniowo przez czas trwania bieżącej edycji Akademii, zgodnie z jej harmonogramem,
  • Strefa materiałów uzupełniających (bonusy) – do tej części Kursanci mają dostęp od razu. Część ta zawiera takie treści, jak:
   1. wyselekcjonowany katalog webianarów tematycznych, które można obejrzeć w Panelu kursanta
   2. wyselekcjonowane ebooki, które można pobrać
   3. Katalog projektów „Rabata na 7”
   4. Archiwalne wydania „Rabata na 7”
  • Zakres bonusów może ulegać zmianie w każdym kolejnym dwunastomiesięcznym cyklu trwania Akademii.
  • Strefa techniczna – ta część zawiera bibliotekę zasobów w formie szkoleń wideo na temat technicznych zagadnień z zakresu przygotowania i obróbki graficznej opracowania projektowego i jest dodatkowo uzupełniana w trackie trwania Akademii.
 10. Każdy Kursant, w obu wersjach uczestnictwa (Wolny Słuchacz, Projektant), otrzymuje dostęp do kursu online „Fajnie Posadzone”. Dostęp do kursu oraz jego aktualizacji nie jest ograniczony czasowo i Sprzedawca będzie go zapewniał tak długo, jak będzie prowadził działalność gospodarczą.
 11. Grupa edukacyjna na Facebooku dedykowana Kursantom umożliwia:
  • uczestnictwo w ośmiu 60-90.minutowych wykładach na żywo, które będą się odbywały w godzinach 19.oo-20.00 zgodnie z harmonogramem Akademii, ich zapis będzie dostępny w Grupie przez 12 miesięcy
  • uczestnictwo z tzw. sesjach Q&A (60.minutowe sesje pytań i odpowiedzi na tematy dotyczące planowania i projektowania ogrodu), które będą odbywały się w godzinach 19.00-20.00, podczas których Kursanci otrzymają odpowiedzi na swoje pytania; liczba pytań i odpowiedzi będzie ograniczona czasem trwania sesji
  • komunikację między Kursantami i wymianę doświadczeń
 12. Obecność Mentorki w Grupie nie będzie stała, dlatego Kursantów zachęca się do aktywności w trakcie sesji Q&A.
 13. Indywidualna ścieżka mentoringowa Projektanta to Indywidualne konsultacje z Mentorką, których cel to, zgodne z harmonogramem, wsparcie Kursanta korzystającego z Akademii w samodzielnym przygotowaniu projektu swojego ogrodu. Konsultacje z Mentorką są dostępne tylko w Pakiecie Projektant.
 14. Rola Mentorki nie obejmuje projektowania ogrodu dla Kursanta, ale wspiera go w samodzielnym wykonaniu projektu.
 15. Kursant korzystający z Pakietu Projektant zobowiązuje się do wykonywania określonych harmonogramem zadań, do których wykonania przystępuje po wcześniejszym zapoznaniu się ze wskazanymi rozdziałem ebooka Akademii oraz wykładem.
 16. Kursant zobowiązuje się do wykonywania zadań w terminach, które zostaną podane podczas każdego wykładu. Niewykonanie zadania w terminie skutkuje utratą możliwości dalszych konsultacji indywidualnych z Mentorką. Mentorka, w przypadku gdy Kursant wcześniej uprzedzi o trudnościach z wykonaniem zadania w terminie, może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu na jego wykonanie.
 17. Wykonanie zadań Kursant może konsultować emailowo z Mentorką, pisząc na dedykowany do tego adres email.
 18. Konsultacje poszczególnych zadań możliwe są tylko w określonych blokach czasowych, o których Kursant zostanie poinformowany w harmonogramie, dlatego istotna będzie data wysyłki wiadomości email z prośbą o konsultacje.
 19. Czas odpowiedzi na email z prośbą o konsultacje jest uzależniony od etapu i stopnia skomplikowania prac i przy każdym kolejnym zadaniu będzie określany przez Mentorkę. Na etapach najbardziej skomplikowanych czas oczekiwania może się wydłużyć, jednak nie będzie dłuższy niż 14 dni roboczych.
 20. Kursant zobowiązuje się przejść do kolejnego zadania dopiero po jego wykonaniu i uzyskaniu emailowego potwierdzenia Mentorki, że zadanie zostało prawidłowo wykonane.
 21. Akademia jest usługą polegającą na dostarczeniu Kursantowi wiedzy i merytorycznego wsparcia, które ma mu pomóc w samodzielnym projektowaniu ogrodu. Sprzedawca nie gwarantuje określonego rezultatu, bo ten zależy od stopnia jego zaangażowania, wykonanej pracy własnej, a także od sytuacji osobistej Kursanta.
 22. W przypadku, gdy Kursant nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca ma prawo, droga emailową, na adres Kupującego podany w Formularzu zamówienia, wezwać Kursanta do zaprzestania naruszania Regulaminu w terminie 7 dni. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, Sprzedawca jest uprawniony do zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Akademii, w szczególności indywidualnych konsultacji z Mentorką.
 23. Nieobecność Kupującego lub delegowanego przez niego Kursanta w potwierdzonym  terminie dostępu do usługi nie uprawnia Kupującego do nieopłacenia Produktu ani do zwrotu płatności, jeśli jej wcześniej dokonał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący będący Konsumentem skutecznie odstąpił od Umowy lub gdy doszło do skutecznego rozwiązania Umowy.

§6. Składanie zamówienia

 1. Zamówienia na Akademię można składać w określonych terminach, o których Sprzedawca informuje na Stronie internetowej.
 2. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  • kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
  • z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  • podać dane personalne, adres oraz adres e-mail, na który ma nastąpić wysyłka instrukcji dostępu lub link do pobrania Produktu,
  • podać dane firmowe – jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę dokumentującą zakup w Sklepie,
  • wybrać sposób płatności za zamówienie,
  • zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia – Kupujący akceptuje postanowienia tylko, jeśli rzeczywiście się na nie zgadza, ale brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia,
  • wyrazić ewentualne zgody marketingowe – wyrażenie zgód marketingowych jest dobrowolne, a zamówienie może zostać złożone bez wyrażenia tychże zgód,
  • kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 3. Z chwilą potwierdzenia przez Kupującego złożenia zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”, między Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 4. Kupujący otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy.
 5. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przekierowany na stronę podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line.
 6. W przypadku wyboru płatności Przelewy 24, https://www.przelewy24.pl/ podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line jest DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164
 7. W przypadku wyboru płatności kartą operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 8. Płatność dokonywana jest bezpośrednio na stronie podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line.
 9. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie z powrotem przekierowany na stronę Sklepu.

§7. Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia polega na przesłaniu Kupującemu, na podany w zamówieniu adres e-mail, wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do Akademii.
 2. Dostęp do Akademii odbywa się za pośrednictwem Panelu kursanta (za pomocą loginu i hasła, które  Sprzedawca generuje w chwili realizacji Zamówienia).
 3. W przypadku Akademii dostęp jest ograniczony do 12.miesięcy. Wybrane elementu kursu (Kurs Fajnie posadzone) mogą być dostępne dłużej, co zostało opisane w §5.
 4. W przypadku elementów, do których dostęp jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupujący będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład Akademii na inny nośnik np. do pamięci swojego urządzenia.

§8. Obowiązki Kupującego i Kursanta

 1. Kupujący dokonujący zakupu Akademii na rzecz innej osoby oświadcza,  że jest przez niego do tego umocowany i zobowiązuje się do odebrania od niego wymaganych zgód i oświadczeń wymaganych Umową oraz przekazania treści niniejszego Regulaminu. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do Konsumentów.
 2. Kupujący i Kursant są zobowiązaniu korzystać z Akademii w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  • korzystać ze Strony internetowej, grupy na Facebooku oraz Panelu kursanta Akademii w sposób niezakłócający korzystania przez pozostałych Kursantów, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Strony internetowej, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  • nie udostępniać danych dostępowych do swojego Konta jakimkolwiek osobom trzecim,
  • nie rozpowszechniać Akademii ani ich poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

§9. Wynagrodzenie i sposoby płatności

 1. Cena za uczestnictwo w Akademii jest określona na Stronie internetowej i zależy od wybranego Pakietu oraz wybranej metody płatności.
 2. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego zgodnie z procedurą opisaną w §6 Regulaminu.
 3. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 4. Kupujący za swoje zamówienie może zapłacić poprzez:
  • płatność przelewem elektronicznym,
  • płatność kartą,
  • lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 10 1140 2004 0000 3702 4192 3660.
 5. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności znajdują się w Formularzu zamówienia.
 6. Z zakupem Akademii nie wiążą się żadne koszty dostawy.
 7. Kupujący, zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.

§10. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć usługę wolną od wad.
 2. Kupujący składa reklamację w formie pisemnej na wybrany adres podany w §3 Regulaminu
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Kupującego, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Kupującego do ich uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty dostarczenia reklamacji do Sprzedawcy.
 5. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.

§11. Odstąpienie od umowy

W przypadku Akademii, która jest usługą o dostarczenie usługi dostępu do programu edukacyjnego, a Kupujący, w chwili zakupu, wyraża zgodę na jej dostarczenie przez upływem terminu odstąpienia od umowy, prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu.

§12. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://efajneogrody.pl/polityka-prywatnosci/

§13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. W sytuacji, gdy Kupujący nie jest Konsumentem, a podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

§14. Prawa autorskie

 1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności materiały wchodzące w skład Akademii, a także udostępniane np. w grupie na Facebooku, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji lub przekazały mu majątkowe prawa autorskie.
 2. Kupujący może korzystać z Akademii i treści dostępnych w jej ramach wyłącznie na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Kupujący oraz Kursanci mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Wyklucza to komercyjne wykorzystanie ww. treści przez Kupującego oraz innych Kursantów.
 3. Kupujący zainteresowany komercyjnym wykorzystaniem ww. treści powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje.
 4. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.
 5. Kursant nieodpłatnie udziela Sprzedawcy niewyłącznej licencji na korzystanie z utworów, które stworzy w ramach udziału w Akademii jako projekty ogrodów na następujących polach eksploatacji:

 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu: wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową,
 • w zakresie rozpowszechniania utworu: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • a także zezwala Sprzedawcy na tworzenie opracowań, przeróbek i adaptacji utworu oraz rozporządzanie nimi i udostępniania ich do korzystania z nich osobom trzecim na wymienionych powyżej polach eksploatacji.

6.    Kursant udziela ww. licencji w sposób nieograniczony pod względem celu rozpowszechniania dzieła, ani pod względem czasowym i terytorialnym.

§15. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach Sprzedawca powiadomi 14 dni przed ich wprowadzeniem. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy Prawa konsumenta, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2021.


Shopping Cart
Scroll to Top