Regulamin sprzedaży kursu „Akademia Projektowania Fajnych Ogrodów

Słowniczek pojęć.

Kurs – kurs online pt. „Akademia Projektowania Fajnych Ogrodów”

Sprzedawca – Fajne Ogrody Anna Sikora-Stachurska ul. Kwitnącej Gruszy 22/2; 05-500 Piaseczno; NIP 123-090-34-85; Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@fajneogrody.pl

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://efajneogrody.pl/regulamin-sprzedazy-kursu-on-line-akademia-projektowania-fajnych-ogrodow/

Operator Płatności – DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 – w przypadku wyboru płatności on-line Przelewy 24, https://www.przelewy24.pl/.

§1

Postanowienia wstępne

1. Do korzystania z Kursu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail
 • posiadanie aktywnego konta (lub dostępu do konta) na Facebooku.

§2

Zakup i udostępnienie Kursu

1. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w celu uzyskania dostępu do Kursu.

2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez sklep Sprzedającego dostępny pod adresem https://efajneogrody.pl/sklep

3. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

4. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

5. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

6. W celu zakupu Kursu Kupujący musi podjąć następujące kroki:

 • Wybrać wariant Kursu spośród dostępnych na stronie sprzedaży.
 • Kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”.
 • Wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Kurs jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności.
 • Zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu.
 • Kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 • Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Kurs.
 • Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 • Kupujący otrzyma fakturę VAT po uprzednim poinformowaniu sprzedawcy i przesłaniu danych niezbędnych do przygotowania dokumentu drogą mailową na adres: kontakt@fajneogrody.pl

§ 3

Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Kurs stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursu przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§4

Korzystanie z Kursu

1. Zakupiony Kurs oraz treści bonusowe zostaną udostępniony Kupującemu zgodnie z zakresem i harmonogramem zamieszczonym poniżej:

2. Treści w formatach PDF zostaną przesłane drogą mailową, w trakcie wykładów na żywo oraz w ramach bonusów jako dostęp do panelu kursantów w przypadku bonusowych kursów online, oraz jako dostęp do zapisu wideo webinarów w przypadku webinarów.

3. Fizyczny pakiet startowy dla pakietu PROJEKTANT zostanie przesłany drogą pocztową na adres wskazany przez Kupującego.

§ 5

1. Kurs jest dostępny w dwóch wariantach organizacyjnych i cenowych: pakiet WOLNY SŁUCHACZ i PAKIET PROJEKTANT.

2. W skład pakietu WOLNY SŁUCHACZ wchodzi:

 • E-book w formacie PDF.
 • Materiały dodatkowe do wydruku.
 • Grupa robocza na Facebooku.
 • 8 wykładów na żywo.
 • Pakiet bonusów o wartości 1400 zł.

3. W skład pakietu PROJEKTANT wchodzi:

 • E-book w formacie PDF.
 • Materiały dodatkowe do wydruku.
 • Grupa robocza na Facebooku.
 • 8 wykładów na żywo.
 • Pakiet bonusów o wartości 1400 zł.
 • Bieżące konsultacje mailowe z mentorem.
 • Fizyczny pakiet startowy o wartości 100 pln.
 • (w skład pakietu wchodzi m.in. Katalog Roślin Związku Szkółkarzy Polskich).

4. Konsultacje mailowe pakietu PROJEKTANT są prowadzone poprzez dedykowany adres mailowy. Ich zakres i terminy są ograniczany harmonogramem prac w trakcie Kursu.

§ 6

Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 7

Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@fajneogrody.pl

5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 8

Dane osobowe i pliki cookies

1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://efajneogrody.pl/polityka-prywatnosci/

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.04.2020.