Regulamin sklepu internetowego i newslettera

§1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa warunki umów w zakresie dostarczania produktów i usług cyfrowych, w tym Newslettera, w szczególności prawa i obowiązki stron umowy tj. Sprzedawcy i Kupującego lub Użytkownika newslettera.
 2. Każdy Kupujący i Użytkownik newslettera jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone Regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

§2. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sprzedawca – Anna Sikora-Stachurska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Fajne Ogrody Anna Sikora-Stachurska z siedzibą w Piasecznie, przy ul. Kwitnącej Gruszy 22/2, 05-500, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą się numerem NIP 1230903485. 
 2. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu. 
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
 5. Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca zapisu na Newsletter, a tym samym zawierająca ze Sprzedawcą umowę o jego dostarczanie. 
 6. Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresami: https://efajneogrody.pl/ oraz https://fajneogrody.pl/
 7. Sklep – funkcjonalność Strony internetowej, dzięki której Kupujący może dokonać zakupu wybranych usług i produktów cyfrowych.
 8. Produkt cyfrowy – dostępne w asortymencie Sprzedawcy treści cyfrowe wytwarzanie i dostarczane Kupującemu w postaci cyfrowej, zapisane na niematerialnym nośniku (np. ebook, webinar, kurs online), które stanowią przedmiot Umowy między Kupującym a Sprzedawcą. 
 9. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca na przechowywanie i dostęp do danych w postaci cyfrowej lub inne formy interakcji za pomocą danych cyfrowych (np. usługa Panelu Klienta). 
 10. Newsletter – treści cyfrowe dostarczane do osób, które dokonały zapisu za pomocą formularza zapisu zamieszczonego na Stronie internetowej. Zawartość Newslettera obejmuje również tzw. lead magnet (prezent za zapis), który jest jednorazowo dostarczony Użytkownikowi po zapisie na Newsletter. 
 11. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, lub w celu korzystania z nich. 
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty i Usługi do zakupu, a także zapewniający możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
 13. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów cyfrowych do koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.
 14. Formularz zapisu – formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający zawarcie umowy o dostarczenie Newslettera. 
 15. Panel Klienta – funkcjonalność Sklepu, dzięki któremu Kupujący lub wyznaczony przez niego użytkownik ma dostęp do Produktów, które zakupił. Dostęp do Panelu jest generowany przez Sprzedawcę w chwili realizacji Zamówienia. 
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego.
 17. Umowa – umowa zawarta na odległość z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep lub Formularz zapisu na Stronie internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 
 18. Regulamin – niniejszy regulamin.

§3. Kontakt ze Sklepem

 1. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: pytania@efajneogrody.pl
  2. formularz kontaktowy na stronie: https://efajneogrody.pl/kontakt/
  3. pisemnie na adres: ul. Kwitnącej Gruszy 22/2, 05-500 Piaseczno
  4. a także telefonicznie pod numerem: +48 603 272 274 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00.

§4. Środowisko cyfrowe Kupującego

 1. Do korzystania ze Strony internetowej i Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania zamówień oraz do korzystania z Produktów i Usług cyfrowych niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, systemem operacyjnym i przeglądarką internetową, umożliwiające przeglądanie stron internetowych,
  2. przeglądarka plików pdf, word, excel, 
  3. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
  4. w przypadku niektórych Produktów cyfrowych oraz usług (np. webinarów i szkoleń online) może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. Zoom lub innych aplikacji do webinarów i spotkań online), o czym Sprzedawca poinformuje Kupującego przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej. 
 2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Kupującemu bezpieczny dostęp do Strony internetowej i Sklepu oraz korzystanie z Produktów i Usług cyfrowych, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 
 3. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, w tym Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.
 5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem używanym przez Kupującego. 

§5. Newsletter oraz pozostałe nieodpłatne treści i usługi cyfrowe

 1. Sprzedawca za pomocą Strony internetowej i Sklepu oprócz płatnych Produktów cyfrowych oferuje także nieodpłatne Produkty (treści) i Usługi cyfrowe. 
 2. Dostępne są m.in. następujące nieodpłatne Produkty i Usługi cyfrowe:
  1. umożliwienie Kupującemu przeglądania treści oraz asortymentu na Stronie internetowej i Sklepie oraz korzystania z wyszukiwarki treści (usługa cyfrowa),
  2. umożliwienie Kupującemu złożenia Zamówienia w Sklepie bez rejestracji (usługa cyfrowa),
  3. utworzenie i prowadzenie Panelu Klienta (usługa cyfrowa),
  4. dostarczanie Newslettera oraz tzw. prezentu za zapis (produkt cyfrowy).
 3. W celu otrzymywania Newslettera należy podjąć następujące kroki:
  1. wypełnić formularz zapisu na Newsletter;
  2. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu wysyłki Newslettera obejmującego marketing bezpośredni produktów i usług cyfrowych Sprzedawcy;
  3. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego warunki;
  4. dokonać zapisu, klikając przycisk potwierdzający zapis;
  5. następnie odszukać wiadomość email od Sprzedawcy wysłaną na adres podany w formularzu zapisu i kliknąć przycisk potwierdzający zapis na Newsletter. 
 4. Pierwszy Newsletter wraz z prezentem za zapis zostanie dostarczony niezwłocznie po wykonaniu przez Użytkownika newslettera czynności określonych w poprzednim punkcie. Kolejne Newslettery będą dostarczane przez Sprzedawcę z częstotliwością określoną w opisie Newslettera zmieszczonym na Stronie internetowej. 
 5. Umowa o prowadzenie Panelu Klienta oraz Umowa o dostarczanie Newslettera są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziane w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę o dostarczanie Newslettera można wypowiedzieć poprzez wypisanie się zgodnie z instrukcją zawartą w każdym Newsletterze. Każdą z umów można również rozwiązać, wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email lub pisemnie na adres podany w §3 Regulaminu.

§6. Odpłatne Produkty cyfrowe

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia, poprzez złożenie zamówienia zgodnie z §7 Regulaminu, zawarcie umowy o dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku (Produkty cyfrowe). Szczegółowe opisy, w tym funkcjonalności Produktów cyfrowych zawarte są na Stronie internetowej i w Sklepie. 
 2. Dostęp do zakupionego Produktu odbywa się przez Panel Klienta, w którym, zależnie od wybranego Produktu, znajdują się:
  1. linki do nagrań webinarów,
  2. linki do pobrania ebooków,
  3. linki do pobrania materiałów wchodzących w skład zakupionych kursów (np. wideo, pdfy, bonusy),
  4. informacja do dostępie do zamkniętej grupy na Facebooku dedykowanej danemu Produktowi.
 3. Linki do pobrania ebooków są także wysyłane emailem na adres Kupującego podany z zamówieniu, po dokonaniu zakupu. 
 4. Produkty cyfrowe są dostępne w sprzedaży ciągłej lub okresowej w tzw. oknach sprzedażowych i można je nabyć tylko w określonym terminie.
 5. Dostęp do Produktów jest przyznawany na określony czas (np. Rabata na 7, Klub) lub bezterminowo (np. ebooki, kursy, webinary).
 6. W przypadku Produktów cyfrowych, do których dostęp jest przyznawany na czas ograniczony, Sprzedawca spełnia świadczenie, zapewniając Kupującemu dostęp do treści cyfrowych, przez czas wskazany w opisie Produktu cyfrowego.
 7. Dokładne informacje, co wchodzi w skład każdego z Produktów, o jego dostępności oraz czasie trwania dostępu do Produktu, znajdują się w opisie Produktu na Stronie internetowej.
 8. Nieobecność Kupującego lub delegowanego przez niego uczestnika w potwierdzonym terminie dostępu do Produktu cyfrowego nie uprawnia Kupującego do nieopłacenia Zamówienia ani do zwrotu płatności, jeśli jej wcześniej dokonał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, skutecznie odstąpił od Umowy lub gdy doszło do skutecznego rozwiązania Umowy. 

§7. Składanie zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 2. W celu złożenia Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać Produkt cyfrowy będący przedmiotem Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  2. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  3. podać adres e-mail, na który ma nastąpić wysyłka instrukcji dostępu lub link do pobrania Produktu cyfrowego,
  4. wybrać sposób płatności za zamówienie,
  5. podać dane Kupującego: imię, nazwisko, adres email, adres zamieszkania
  6. podać dane firmowe – jeśli Kupujący chce otrzymać fakturę dokumentującą zakup w Sklepie,
  7. zapoznać się z Regulaminem Sklepu i zaakceptować jego postanowienia – Kupujący akceptuje postanowienia tylko, jeśli rzeczywiście się na nie zgadza, ale brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia,
  8. wyrazić zgodę na dostarczenie Produktu cyfrowego w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy,
  9. wyrazić ewentualne zgody marketingowe – wyrażenie zgód marketingowych jest dobrowolne, a zamówienie może zostać złożone bez wyrażenia tychże zgód,
  10. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”,
  11. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,
  12. dokonać płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób.
 3. W przypadku wyboru płatności Przelewy 24, https://www.przelewy24.pl/ podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line jest DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164
 4. W przypadku wyboru płatności kartą operatorem kart płatniczych jest PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 5. Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie operatora płatności.
 6. Po dokonaniu płatności on-line Kupujący zostanie z powrotem przekierowany na Stronę internetową.
 7. Z chwilą potwierdzenia przez Kupującego złożenia zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”, między Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa.
 8. Kupujący otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail:
  1. potwierdzenie zawarcia umowy, 
  2. potwierdzenie otrzymania zgody Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy 
  3. a także kopię treści niniejszego Regulaminu.

§8. Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca Produkt cyfrowy i/lub nieodpłatną Usługę cyfrową dostarcza Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie po zawarciu Umowy. W przypadku, gdy Produkt cyfrowy i/lub Usługa cyfrowa mają być dostarczone w późniejszym terminie, Sprzedawca wyraźnie o tym informuje w opisie Produktu/Usługi cyfrowej na Stronie internetowej lub w Sklepie. 
 2. Produkt cyfrowy uważa się za dostarczony w chwili, gdy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zostanie dostarczona, na adres email podany w zamówieniu, informacja z instrukcją uzyskania dostępu do Produktu cyfrowego. Nieodpłatną Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Kupujący uzyskał do niej dostęp.
 3. Dostęp do Produktów cyfrowych odbywa się za pośrednictwem Panelu klienta (za pomocą loginu i hasła, które Sprzedawca generuje w chwili realizacji Zamówienia) i/lub poprzez dostarczenie w wiadomości email linku do pobrania Produktu cyfrowego. Informacja o sposobie dostarczenia Produktu cyfrowego znajduje się w opisie produktu na Stronie internetowej oraz w potwierdzeniu zamówienia. 
 4. W przypadku niektórych Produktów cyfrowych dostęp do nich może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie danego Produktu cyfrowego na Stronie internetowej. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do Produktu cyfrowego. 
 5. W przypadku Produktów cyfrowych, do których dostęp jest przyznawany na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu Produktu cyfrowego, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupujący będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład Produktu cyfrowego na inny nośnik np. do pamięci swojego urządzenia.

§9. Prawa i obowiązki stron

 1. Treści cyfrowe stanowiące element Produktów lub usług oferowanych przez Sprzedawcę nie stanowią porad ani żadnej formy doradztwa. Usługi i Produkty cyfrowe mają na celu wesprzeć Kupującego w realizacji założonych rezultatów. Sprzedawca nie może zagwarantować ich osiągnięcia. Efekt użycia Produktów cyfrowych w dużej mierze zależy od motywacji i zaangażowania oraz sytuacji osobistej Kupującego. 
 2. Sprzedawca może zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia z ważnego powodu (np. choroba prowadzącego, wystąpienie siły wyższej), o czym poinformuje Kupującego z odpowiednim wyprzedzeniem, wysyłając wiadomość na adres email podany przez Kupującego w Formularzu zamówienia. Kupujący w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości może rozwiązać Umowę, przesyłając stosowne oświadczenie na wskazany w §3 adres email Sprzedawcy. 
 3. Kupujący dokonujący zakupu Produktu cyfrowego na rzecz innej osoby oświadcza, że jest przez nią do tego umocowany i zobowiązuje się do odebrania od tej osoby wymaganych zgód i oświadczeń wymaganych Umową oraz przekazania treści niniejszego Regulaminu. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do Konsumentów. 
 4. Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. korzystać ze Strony internetowej i jej dodatkowych funkcjonalności oraz z Produktów cyfrowych w sposób niezakłócający korzystania przez pozostałych użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Strony internetowej, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2. nie udostępniać danych dostępowych do swojego Panelu jakimkolwiek osobom trzecim,
  3. nie rozpowszechniać Produktów ani ich poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

§10. Ceny oraz oferowane metody dostawy i płatności

 1. Ceny Produktów cyfrowych są określone w ich opisach dostępnych na Stronie internetowej i w Sklepie.
 2. Wszystkie ceny na Stronie internetowej i Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie cyfrowym w momencie złożenia Zamówienia przez Kupującego zgodnie z procedurą opisaną w §7 Regulaminu.
 4. Cena za Produkt cyfrowy jest całkowitą kwotą do zapłaty przez Kupującego a Kupujący jest informowany o niej na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli zawarcia Umowy. 
 5. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 6. Z dostarczeniem Produktu cyfrowego lub nieodpłatnej Usługi cyfrowej nie wiążą się żadne koszty dostawy. 
 7. Kupujący za swoje zamówienie może zapłacić, wybierając jedną z następujących metod płatności:
  1. płatność przelewem elektronicznym,
  2. płatność kartą,
  3. lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 10 1140 2004 0000 3702 4192 3660. 
 8. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności za Produkty cyfrowe znajdują się w Formularzu zamówienia.
 9. Kupujący, zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.

§11. Reklamacje
(Odpowiedzialność za niezgodność świadczenia z umową)

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta produkt oraz usługę zgodne z umową (tzw. rękojmia konsumencka).
 2. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta stwierdzi niezgodność z umową, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną niezgodnością (złożenie reklamacji).
 3. Kupujący składa reklamację w formie pisemnej lub drogą emailową na adres podany w §3 Regulaminu. 
 4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Kupującego, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. 
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty prawidłowo złożonej reklamacji do Sprzedawcy.
 6. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego. 
 7. W przypadku, gdy Kupujący nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).

§12. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, może odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. W przypadku Produktów cyfrowych termin jest liczony od dnia zawarcia Umowy.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:
  1. umów o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości; 
  2. umów o dostarczanie treści cyfrowych (Produkty cyfrowe), za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął spełnianie świadczenia za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie zawarcia umowy oraz potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy na trwałym nośniku; 
 4. W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w poprzednim punkcie, Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.
 5. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta Klient może skorzystać w tym celu z poniższego wzoru. Nie jest to jednak obowiązkowe.
  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
  Imię i nazwisko konsumenta:
  Adres konsumenta:
  Nr rachunku bankowego
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta są zobowiązani zaprzestać korzystania z Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej oraz udostępniania ich osobom trzecim.

§13. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. W sytuacji, gdyby podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku lub strony nie zdecydowały się na nie, a Kupujący nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

§14. Prawa autorskie 

 1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności materiały wchodzące w skład Produktów cyfrowych i Usług cyfrowych, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji. 
 2. Kupujący może korzystać z zakupionych Produktów cyfrowych oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Kupujący oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Niedopuszczalne jest w szczególności udostępnianie ww. treści osobom trzecim jako własnego produktu lub usługi (odpłatnie lub nieodpłatnie).
 3. Kupujący zainteresowany szerszym wykorzystaniem ww. treści oraz zakupionych Produktów lub Usług powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje. 
 4. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.

§15. Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://efajneogrody.pl/polityka-prywatnosci/

§16. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują z dniem publikacji nowego regulaminu. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Prawa konsumenta, Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r.

Zobacz poprzednie wersje dokumentu:

Regulamin stan na dzień 01-01-2020 r.

Shopping Cart
Scroll to Top