Regulamin kursu „Fajnie Posadzone”

Słowniczek pojęć.
Kurs – kurs online pt. „Fajnie Posadzone”
Sprzedawca – Fajne Ogrody Anna Sikora-Stachurska ul. Kwitnącej Gruszy 22/2; 05-500
Piaseczno; NIP 123-090-34-85,
Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem:
https://efajneogrody.pl/regulamin-sklepu/
& 1

 1. Do korzystania z Kursu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków
  technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  a. dostęp do Internetu,
  b. standardowy system operacyjny,
  c. standardowa przeglądarka internetowa,
  d. posiadanie aktywnego adresu e-mail
  & 2
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez
  Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w celu uzyskania
  dostępu do Kursu.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez sklep Sprzedającego dostępny pod
  adresem https://efajneogrody.pl/sklep
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu, z którym
  Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości
  dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie.
  Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego
  prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych
  stanowiących zawartość Kursu.
 6. Po złożeniu zamówienia i wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej
  cenie Kursu, dla Kupującego zostanie założone konto użytkownika pozwalające na
  uzyskanie dostępu do zawartości Kursu. Dane dostępowe zostaną wysłane na adres
  e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 7. Z chwilą zalogowania się do konta użytkownika po zawarciu umowy, treści cyfrowe
  objęte przedmiotem umowy uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 8. Kupujący zobowiązany jest korzystać z panelu kursanta w sposób zgodny z prawem
  i dobrymi obyczajami.
  & 3
 9. Dostęp do Kursu przyznawany jest na czas nieoznaczony.
 10. Sprzedawca zapewnia całodobowy dostęp do Kursu, jednak zastrzega sobie prawo
  do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w szczególności przerw
  wynikających z okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do Kursu, o czym uprzedzi
  Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupujący
  będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład Kursu na dysk lub do
  pamięci swojego urządzenia.
  & 4
 12. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić
  od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o
  dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed
  upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
  Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 14. Treści cyfrowe tworzące zawartość Kursu korzystają z ochrony prawa autorskiego, a
  ich dalsze rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy może skutkować
  odpowiedzialnością cywilną lub karną.
  & 5
 15. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do
  umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w
  dacie zawarcia umowy.
 16. Wszelkie spory związane z Kursem będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny
  właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez
  Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w
  przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach
  ogólnych.
 17. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.03.2020.
Shopping Cart
Scroll to Top