Regulamin kursu „Fajnie Posadzone”

Słowniczek pojęć.

Kurs – kurs online pt. „Fajnie Posadzone”

Sprzedawca – Fajne Ogrody Anna Sikora-Stachurska ul. Kwitnącej Gruszy 22/2; 05-500 Piaseczno; NIP 123-090-34-85,

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://efajneogrody.pl/regulamin-sklepu/

& 1

 1. Do korzystania z Kursu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

a.    dostęp do Internetu,

b.   standardowy system operacyjny,

c.    standardowa przeglądarka internetowa,

d.    posiadanie aktywnego adresu e-mail

& 2

 1. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w celu uzyskania dostępu do Kursu.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez sklep Sprzedającego dostępny pod adresem https://efajneogrody.pl/sklep
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 4. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych stanowiących zawartość Kursu.
 5. Po złożeniu zamówienia i wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie Kursu, dla Kupującego zostanie założone konto użytkownika pozwalające na uzyskanie dostępu do zawartości Kursu. Dane dostępowe zostaną wysłane na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 6. Z chwilą zalogowania się do konta użytkownika po zawarciu umowy, treści cyfrowe objęte przedmiotem umowy uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 7. Kupujący zobowiązany jest korzystać z panelu kursanta w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami.

& 3

 1. Dostęp do Kursu przyznawany jest na czas nieoznaczony.
 2. Sprzedawca zapewnia całodobowy dostęp do Kursu, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w szczególności przerw wynikających z okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do Kursu, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupujący będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład Kursu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.

& 4

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Treści cyfrowe tworzące zawartość Kursu korzystają z ochrony prawa autorskiego, a ich dalsze rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

& 5

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 2. Wszelkie spory związane z Kursem będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.03.2020.