Regulamin sprzedaży Klubu „Fajne Ogrody”

Słowniczek pojęć.

Klub– Klub pt. „Klub Fajne Ogrody”

Platforma – platforma internetowa działająca pod adresem:  www.efajneogrody.pl

Sprzedawca – Fajne Ogrody Anna Sikora-Stachurska ul. Kwitnącej Gruszy 22/2; 05-500 Piaseczno; NIP 123-090-34-85; Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@fajneogrody.pl

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://efajneogrody.pl/regulamin-sprzedazy-klubu-fajne-ogrody/

Operator Płatności – DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 – w przypadku wyboru płatności on-line Przelewy 24, https://www.przelewy24.pl/.

§1

   Postanowienia wstępne

1. Do korzystania z Klubu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail
 • posiadanie aktywnego konta (lub dostępu do konta) na Facebooku.

§2

          Zakup i udostępnienie Klubu

1. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w celu uzyskania dostępu do Klubu.

2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez sklep Sprzedającego dostępny pod adresem https://efajneogrody.pl/sklep

3. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

4. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

5. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

6. W celu zakupu Klubu Kupujący musi podjąć następujące kroki:

 • Wybrać wariant Klubu spośród dostępnych na stronie sprzedaży.
 • Kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”.
 • Wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Klub jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności.
 • Zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu.
 • Kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 • Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Klub.
 • Zakup Oznacza akceptację regulaminu.
 • Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Klubu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 • Kupujący otrzyma fakturę VAT po uzupełnieniu dodatkowych pól niezbędnych do wystawienia dokumentu podczas składania zamówienia.

§ 3

Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Klubie stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści zawartych w Klubie przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Klubu może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 4

Pakiety

 1. Dostęp do zawartości Klubu możliwy jest w ramach jednego z trzech pakietów:
  1. pakiet nr 1 zapewniający dostęp przez okres sześciu miesięcy.
  2. pakiet nr 2 zapewniający dostęp przez okres dwunastu miesięcy.
  3. pakiet nr 3 zapewniający dostęp przez okres dwunastu miesięcy. Tzw. Pakiet VIP
 2. Ceny pakietów prezentowane są Kupującemu na stronie głównej Platformy oraz w trakcie składania zamówienia.
 3. Dostęp do zawartości Platformy zostanie przyznany Kupującemu niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranego przez Kupującego pakietu. Od tego dnia będzie liczony okres dostępu przypisany do zakupionego pakietu. Po upływie okresu odpowiadającemu zakupionemu pakietowi, Kupujący uzyska możliwość przedłużenia dostępu do zawartości Klubu. 
 4. Sprzedaż Klubu Fajne Ogrody otwierana jest dwa razy do roku i tylko w tych terminach Kupujący będzie mieć możliwość zakupu/ przedłużenia pakietu.
 5. Kupujący pakiet VIP otrzymuje dostęp do kursów, których ważność wygasa wraz z nieprzedłużeniem pakietu abonamentowego po okresie 12 miesięcy. 
 • Fajnie Posadzone
 • Fajny Balkon
 • Szkolenie Ogród dla Niecierpliwych.

     § 5

Korzystanie z Platformy

 1. Niezwłocznie po wniesieniu na rzecz Sprzedawcy opłaty odpowiadającej cenie wybranego przez Kupującego pakietu, dla Kupującego zostanie założone konto użytkownika pozwalające na uzyskanie dostępu do zawartości Platformy. Dane dostępowe zostaną wysłane na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Jeżeli Kupujący przedłuża dostęp do zawartości Platformy, dla Kupującego nie zostanie założone nowe konto użytkownika, lecz Kupujący będzie nadal korzystał z dotychczas posiadanego w ramach Platformy konta użytkownika.
 2. Z chwilą zalogowania się do konta użytkownika po zawarciu umowy, treści cyfrowe objęte przedmiotem umowy uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 3. Kupujący zobowiązany jest korzystać z Platformy w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  1. korzystać z Platformy w sposób niezakłócający korzystanie z Platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
  2. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta użytkownika w Platformie żadnym osobom trzecim,
  3. nie rozpowszechniać treści cyfrowych tworzących zawartość Platformy bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 4. W razie korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z ust. 3 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do zawartości Platformy.
 5. Sprzedawca zapewnia całodobowy dostęp do Platformy, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych, w szczególności przerw wynikających z okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

§ 6

Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 7

Dane osobowe i pliki cookies

1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://efajneogrody.pl/polityka-prywatnosci/

§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.09.2020.